Z regionu

Unikátní křížová cesta v Bohuticích

09. 04. 2012

V Bohuticích na Znojemsku je od roku 2007 k vidění jedinečná kulturní památka – Bohutická křžová cesta. Jedná se o soubor padesáti čtyř dřevěných soch v životní velikosti, znázorňující poslední cestu Ježíše Krista.

Při hledání původu této památky je třeba ohlédnout se na začátek 20. století, kdy v Bohuticích začal působit farář Antonín Prášek. Ten si předsevzal vytvořit z Bohutic významné poutní místo, známé zejména           z 18. století. Jeho prvním krokem bylo vytvoření kopie Lurdské jeskyně v prostoru pod hřbitovem. Zde bylo tedy v roce 1928 vysvěceno místo, které se zakrátko stalo pravidelným cílem tisíců poutníků. Po vybudování Lurdské jeskyně pokračoval celý záměr ve snaze vybudovat na louce nad jeskyní tzv. Svatováclavský park    s monumentální křížovou cestou o čtrnácti zastaveních. Sochy křížové cesty, převážně z cedrového dřeva, byly objednány v roce 1932 a dodány v roce 1937.

Nelehký osud

Vzhledem k dalšímu společensko-politickému vývoji nebyl tento plán nakonec nikdy uskutečněn. Sochy pak byly umístěny na různých místech v obci a v roce 1990 dokonce z obce, z rozhodnutí církevních úřadů, odprodány. Po jejich opětovném nalezení a navrácení v roce 2007 byly Bohutickou farností na dobu 25 let zapůjčeny obecnímu úřadu, který je postupně, s pomocí nejrůznějších dotací a grantů, restauruje a vystavuje ve druhém patře bohutického zámku. 

Autorství soch bohutické křížové cesty bývá kromě osoby vlastního tvůrce, kutnohorského řezbáře Bohumila Beka, dáváno do souvislostí rovněž i s akademicky vzdělaným a křesťansky orientovaným malířem Eduardem Neumannem. Jednotlivé postavy vynikají vysokou řemeslnou úrovní, v níž se jasný a vyrovnaný kompoziční rozvrh jednotlivých postav pojí s místy překvapivě zvládnutými expresivními prvky.

Dvě třetiny postav byly restaurovány

V roce 2009 bylo provedeno, za pomoci dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté Ministerstvem kultury, restaurování dvou třetin všech postav. Následně, v roce 2010 a 2011, byly provedeny kroky, směřující k vybudování potřebné návštěvnické infrastruktury. Jejich realizace byla umožněna prostřednictvím projektu financovaného Regionálním operačním programem Jihovýchod. Díky tomu došlo k vybudování důstojné expozice s patřičným zázemím a byla také provedena nezbytná rekonstrukce Lurdské jeskyně.

Unikátní soubor památek v Bohuticích

Obě tato významná místa v obci jsou spojena naučnou stezkou, která nese jméno zakladatele této myšlenky,  P. Antonína Práška. Zmíněné památky nesou souhrnné označení „Unikátní soubor památek v Bohuticích“. Návštěvnicky jsou navíc zakomponovány do již existující nabídky památek v obci, kterými jsou zejména čtyři barokní sochy světců, postupně zrestaurované za přispění dotací Ministerstva kultury a stejně tak čtyř zrenovované zámecké sklepy na zámeckém nádvoří, nesoucích jména právě těchto svatých. 

Unikátnímu souboru památek v Bohuticích je věnována rovněž vlastní webová stránka www.krizovacestabohutice.cz a podrobnější představení díla je také obsahem přiloženého filmu na DVD a informačních materiálů. Film lze rovněž shlédnout na adrese http://krizovacestabohutice.cz/?page_id=46.

Fotogalerie