Z elektrárny

Memorandum o spolupráci

15. 03. 2012

Ve čtvrtek 19. ledna podepsali představitelé obcí v pětikilometrovém pásmu elektrárny, Energoregionu 2020 a společnosti ČEZ memorandum o vzájemné spolupráci při provozu a dalším rozvoji dukovanské elektrárny.

Zúčastněné strany prohlašují, že jsou si vědomy významu Jaderné elektrárny Dukovany pro zajištění energetických potřeb České republiky, pro hospodářskou a sociální stabilitu a rozvoj regionu, pro zaměstnanost a rozvoj lidských zdrojů a podporují provoz, modernizaci a další rozvoj JE Dukovany.

Zúčastněné strany se shodly na vzájemné dlouhodobé spolupráci, jejímž cílem je provoz a obnova stávajících a výstavba nových provozních kapacit Jaderné elektrárny Dukovany a zajištění všestranného a vyváženého rozvoje území obcí zúčastněných stran. Tato spolupráce bude zaměřena na následující oblasti:

a) Zachování provozu Jaderné elektrárny Dukovany při zachování technických limitů její bezpečné funkce.

b) Realizace rozvoje a rozšíření výrobních kapacit s cílem zvýšit dle přírodních podmínek, kapacit zdrojů a technických možností produkci elektrické energie v uzlu Jaderná elektrárna Dukovany – Přečerpávající vodní elektrárna Dalešice.

c) Včasná obnova výrobních kapacit Jaderné elektrárny Dukovany výstavbou a instalací nových kapacit tak, aby byly v dostatečném předstihu před odstavením stávajících bloků vytvořeny podmínky pro kontinuální náhradu jejich výkonu.

d) Zajištění citlivého a šetrného přístupu všech dodavatelů při investičních akcích v Jaderné elektrárně Dukovany k obyvatelům regionu respektováním jejich potřeb, k životnímu prostředí i k technické infrastruktuře území.

e) Spolupráce smluvních stran při vytváření podmínek pro budoucí realizaci obnovy a rozvoje Jaderné elektrárny Dukovany, ve strategických a plánovacích dokumentech, zejména v územních plánech obcí.

f) Vybudování souvisejících a vyvolaných investic pro minimalizaci vlivu výstavby v Jaderné elektrárně Dukovany na území obcí zúčastněných stran, zejména rekonstrukce infrastruktury, přepravních tras pro materiály, opatření pro omezení hluku a prašnosti, vybudování ubytovacích kapacit, nezbytné infrastruktury apod., vždy po projednání a v souladu se zájmy místních a krajských samospráv se zřetelem na jejich další využitelnost pro obyvatele regionu.

g) Pokračování spolupráce firmy ČEZ, a. s., s obcemi, na jejichž území je Jaderná elektrárna Dukovany vybudována, s obcemi, jejichž území je dotčeno zónou havarijního plánování a s místními a krajskými samosprávami a dalšími subjekty v širším okolí Jaderné elektrárny Dukovany, zejména spolupráce na všestranném rozvoji regionu v oblastech vzdělávání, kultury, sportu, cestovního ruchu apod. Tato spolupráce bude smluvně ošetřena před zahájením prací na výstavbě nových kapacit.

h) Bezpečnost provozu Jaderné elektrárny Dukovany pro občany a životní prostředí kraje Vysočina a Jihomoravského kraje, včasná informovanost samospráva veřejnosti o případných závadách a technických problémech, zachování a umožnění činnosti Občanské bezpečnostní komise.

i) Spolupráce ČEZ, a. s., provozovatele Jaderné elektrárny Dukovany s veřejností orientovaná na osvětu (zprostředkovávání objektivních informací) zejména se zaměřením na problematiku energetické situace České republiky, na problematiku jaderné energetiky, jejích přínosů, negativ a rizik a především na problematiku bezpečnosti provozu Jaderné elektrárny Dukovany.

Obsah memoranda a vymezení oblastí spolupráce bude průběžně aktualizován podle vývoje záměru obnovy stávajících a výstavby nových provozních kapacit Jaderné elektrárny Dukovany.

Memorandum podepsali:

  • za obce a Energoregion 2020: Miroslav Křišťál, starosta Dukovan, Vladimír Černý, starosta Rouchovan, Jan Drexler, starosta Slavětic, Jiří Kostelník, starosta Mohelna, Petra Jílková, starostka Rešic, Karel Paseka, starosta Horních Dubňan a Vladimír Měrka, předseda Energoregionu 2020,
  • za ČEZ, a. s.: Vladimír Hlavinka, ředitel Divize výroba a Tomáš Žák, ředitel JE Dukovany.

Fotogalerie