Z regionu

Jaderné vzdělávání v Česku

20. 10. 2020

Pro provoz jaderných elektráren, všechny fáze její výstavby i její vyřazování z provozu je třeba mít dostatečné množství odborně vzdělaných lidí. V zemích, které mají a chtějí mít rozvinutý i vlastní jaderný výzkum, průmysl, servis i inženýring a mezi něž se Česká republika řadí, je kvalitní jaderné vzdělávání nutným předpokladem k bezpečnému provozu energetických i výzkumných jaderných reaktorů.

Náš stát navazuje na tradici československého jaderného vzdělávání, jehož kořeny sahají až k samotným začátkům mírového využívání jaderné energie po Ženevské konferenci OSN v polovině padesátých let. V roce 1956 byla v Praze založena fakulta technické a jaderné fyziky (dnešní Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze), v Plzni se vyučovalo jaderné studijní zaměření od roku 1957 (obor Stavba jaderných energetických zařízení byl na strojní fakultě otevřen v roce 1963), v Brně od roku 1956 fungovala specializovaná fakulta energetická, vyučující i jadernou energetiku, a s několikaletým odstupem odstartovalo vzdělávání jaderných energetiků i v Ostravě.
Jaderné vzdělávání v Československu a později v České republice prošlo mnoha různými fázemi rozvoje od vzniku nových oborů a zaměření až po fáze a období útlumu. Stejně jako jaderná energetika sama, tak i jaderné vzdělávání je obor konzervativní, který není možné měnit či dokonce vybudovat ze dne na den. Změny mají velkou setrvačnost a vychovat kvalitního jaderného odborníka může trvat i více než 10 let. Pro výstavbu nového jaderného zdroje v dukovanské lokalitě je tedy třeba jaderné vzdělávání podporovat a rozvíjet již nyní. Projděme si přehledně současný stav a připravenost českých vysokých škol na tento důležitý úkol.


V Praze se učí na výzkumných jaderných reaktorech
V současné době je pilířem českého jaderného vzdělávání specializovaná Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze, která v rámci svých studijních programů připravuje odborníky v oborech důležitých pro jadernou energetiku a jaderný výzkum. Na FJFI je možné studovat teoretické obory či obory více praktické, fakulta nabízí kompletní přehled jaderných oborů od jaderné chemie, jaderných materiálů, přes dozimetrii a aplikace ionizujícího záření, experimentální jadernou fyziku až po jadernou fúzi a z hlediska jaderné energetiky asi nejzásadnější obor jaderné reaktory. Fakulta provozuje dva výzkumné, školní reaktory: klasický lehkovodní reaktor VR-1 (VRABEC) a malý tokamak GOLEM. Má komplexní záběr a spolupracuje jak s oběma našimi jadernými elektrárnami, tak s výzkumnými ústavy v Řeži u Prahy či v zahraničí. Nově lze mimo teorie a techniky provozovaných jaderných reaktorů na fakultě studovat i obor zaměřený na vyřazování jaderných zařízení z činnosti, čímž fakulta kompletuje nabídku studia na celý životní cyklus jaderné elektrárny. Fakulta stála v roce 2005 u zrodu české sítě jaderného vzdělávání CENEN (Czech Nuclear Education Network), jejíž činnost také koordinuje. Členem akademického sdružení CENEN je aktuálně sedm českých vysokých škol, které nabízejí v nějaké formě vzdělávání pro jadernou energetiku. Sdružení slouží zejména pro sdílení zkušeností s výukou a výzkumem a jako komunikační platforma akademických pracovníků a studentů. Školní reaktor VR-1 je důležitou výukovou pomůckou pro ostatní vysoké školy v České republice, jejichž studenti mohou na reaktor jezdit na několikadenní experimentální výukové stáže. Důležitou roli hraje také v podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků, každoročně se na VR-1 uskuteční několik desítek exkurzí studentů středních škol.
Na Českém vysokém učení technickém v Praze jsou vychováváni odborníci pro jadernou energetiku a výzkum také na fakultě elektrotechniky, fakultě strojní a fakultě stavební. Fakulta strojní má akreditovaný obor Jaderná energetická zařízení, na kterém s pedagogy ústavu energetiky spolupracují odborníci z praxe, zejména z ÚJV a CV Řež a ŠKODA JS.


Důležité jsou chemické obory
Zásadním oborem pro chod jaderné elektrárny je chemie. Odborníky nejen pro chemické obory vzdělává VŠCHT v Praze, pro uplatnění v energetice je to fakulta technologie ochrany prostředí a její ústav energetiky. V Praze lze jadernou chemii studovat i na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Obecný obor Energetika nabízí Technická fakulta ČZU v Praze Suchdole.


Plzeň není jenom města piva
Významným střediskem jaderného vzdělávání je rovněž město Plzeň. Budoucí jaderní energetici studují na Západočeské univerzitě, kde je na fakultě strojní akreditován obor Stavba jaderně energetických zařízení. Výuka je úzce propojena s průmyslovými partnery, zejména se společnostmi ŠKODA JS a Doosan Škoda Power. V Plzni se ale také nacházejí laboratoře Centra výzkumu Řež a další větší, či menší firmy zaměřené na energetiku. Rozvinutou spolupráci s Jadernou elektrárnou Temelín má fakulta elektrotechnická, která v rámci oboru Elektroenergetika vzdělává i jaderné energetiky. Spíše s jaderným výzkumem je spojena vzdělávací činnost fakulty aplikovaných věd, jejíž pedagogové a studenti se zabývají mj. simulovanými výpočty procesů probíhajících v jaderných reaktorech.
V Brně jsou dvě fakulty zaměřené na energetiku
Již od konce padesátých let byli jaderní energetici vzděláváni v moravské metropoli Brně, na Vysokém učení technickém. Díky tradičně velké koncentraci těžkého (nejen energetického) průmyslu zde a elektrotechnická. Vzdělávání v oblasti jaderné energetiky se dále rozvíjelo a v současné době je poskytováno fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií v rámci oboru Elektroenergetika a fakultou strojního inženýrství v oboru Energetické inženýrství. Na vzdělávání i výzkumu pro jaderné elektrárny se tradičně podílí i fakulta stavební či fakulta chemická. Stěžejní pro jaderné vzdělávání v Brně je spolupráce s Jadernou elektrárnou Dukovany, přítomnost školicího střediska pro trénink a školení zaměstnanců ČEZ v Brně-Lesné či vysoké množství dodavatelských a servisních firem pro jadernou energetiku v regionu jihozápadní Moravy. Na Vysokém učení technickém v Brně studuje také velké množství studentů ze Slovenska, z nichž někteří po dokončení studia odcházejí pracovat na jaderné elektrárny Mochovce či Jaslovské Bohunice.
Brněnská Masarykova univerzita vzdělává v rámci oboru Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost odborníky, kteří nacházejí uplatnění v managementu jaderné energetiky či státní správě a společně s Univerzitou obrany vyučuje na špičkové úrovni problematiku dozimetrie a využití ionizujícího záření.


Jadernému vzdělávání se věnuje i Ostrava
Dlouhodobá spolupráce s energetickými společnostmi ve Vítkovicích pomohla rozvinout jaderné vzdělávání na Fakultě strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzitě Ostrava (nyní se zde jaderná energetika studuje v rámci programu Energetické stroje a zařízení). V současnosti však lze uplatnění v jaderné energetice najít i po studiu oboru Elektroenergetika na fakultě elektrotechniky a informatiky.


Budoucí energetici si mohou vybrat i z dalších oborů
Členem akademického sdružení CENEN je také Technická univerzita v Liberci, kde se směrem k oblasti jaderné energetiky ubírají absolventi fakulty strojní nebo fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Mimo sdružení CENEN je možné studovat program Energetika také na Fakultě strojního inženýrství Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem. Pro uplatnění v energetice lze absolvovat také Univerzitu Pardubice, která nabízí studium elektrotechniky na fakultě elektrotechniky a informatiky i na Dopravní fakultě Jana Pernera nebo studium chemie na fakultě chemicko-technologické.

 

Letní školy, stáže a praxe – to vše je součástí českého jaderného vzdělávání
Jaderné vzdělávání neprobíhá pouze při přednáškách, cvičeních či v laboratořích, velmi populárními a důležitými se staly různé letní i zimní společné vzdělávací aktivity studentů a pedagogů z různých tuzemských vysokých škol. Jedná se zejména o Letní univerzity ČEZ, kterých se každoročně účastní okolo 30 studentů na každé jaderné elektrárně, dále o Letní školu jaderného inženýrství CENEN, která probíhá také již více než 10 let a prošlo jí přibližně na 240 studentů. Díky účasti České republiky ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů se každý rok vypraví cca 25 studentů na třítýdenní letní praxi do ruské Dubny. Studenti českých vysokých škol mají také možnost zúčastnit se česko-francouzských letních a zimních škol, které se konají střídavě v ČR, na Slovensku a ve Francii. Od roku 2016 se studenti ZČU, ČVUT a VUT mohou účastnit letních praxí na ukrajinských jaderných elektrárnách a od jara 2019 také stáží na korejské univerzitě umístěné přímo v jaderné lokalitě Shin-Kori.


Zapotřebí jsou i středoškolští absolventi
Jaderná elektrárna během své výstavby i provozu nezaměstnává pouze vysokoškolsky vzdělané odborníky, ale i kvalitně prakticky připravené absolventy středních škol. Střední školy spolupracují s provozovatelem jaderných elektráren firmou ČEZ v rámci sítě partnerských škol (existuje i pro vysoké školy). V souvislosti s plánovanou výstavbou nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovan bude důležitý regionální rozměr vzdělávání, významným způsobem na něm může participovat i Střední průmyslová škola Třebíč, která poskytuje unikátní vzdělávací obor energetik.

Karel Katovský, vysokoškolský pedagog VUT, člen expertní komise Energetického Třebíčska