Informace o zpracování osobních údajů pro zasílání varovných SMS a emailových zpráv v krizových situacích

Společnost ČEZ, a. s., IČO: 45274649, se sídlem Duhová 2/1444, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1581 (dále jen “ČEZ“), provozovatel jaderných elektráren Dukovany a Temelín, nabízí zejména občanům, žijícím v zóně havarijního plánování jaderné elektrárny nebo její blízkosti, službu zasílání informačních a varovných zpráv o krizových situacích prostřednictvím SMS zpráv na mobilní telefon a/nebo emailových zpráv do emailové schránky. 

Tuto službu ČEZ poskytuje zájemci o zasílání informačních a varovných zpráv výhradně na jeho vlastní žádost, kterou zájemce vyjádří vyplněním svých kontaktních osobních údajů v registračním formuláři, umístěném na webové stránce http://www.aktivnizona.cz/qf/cs/ramjet/tmln/registrationDialog/editor, a jeho odesláním k vytvoření registračního profilu zájemce v seznamu ČEZ. 

ČEZ použije tyto kontaktní osobní údaje zájemce na základě vytvořeného registračního profilu výlučně pro zasílání varovných a informačních zpráv na číslo mobilního telefonu a/nebo do emailové schránky, uvedené zájemcem při registraci. Kontaktní osobní údaje zájemce povede ČEZ v registračním profilu nejdéle po dobu 30 let, pokud zájemce registraci nezruší dříve. 

Poskytnuté kontaktní osobní údaje vedené v registračním profilu zájemce budou vymazány ze seznamu ČEZ a jejich zpracování tak ukončeno vymazáním tohoto registračního profilu, umístěného na webové stránce http://www.aktivnizona.cz/qf/cs/ramjet/tmln/loginDialog.

Poskytnuté kontaktní osobní údaje může zájemce aktualizovat tak, že upraví konkrétní údaje ve svém registračním profilu na http://www.aktivnizona.cz/qf/cs/ramjet/tmln/loginDialog a provedené změny v registračním profilu uloží. 

Podrobnější informace o zpracování osobních údajů společností ČEZ, jakožto správce osobních údajů, jsou k dispozici zde - https://www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/cez/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.html.